Ledsagaren Assistans         

SKÖNDALSVÄGEN 89, 1Tr      

Box 418                                  

   128 06  SKÖNDAL                       

08 605 25 75                           

 Vi samarbetar i Ledsagaren assistans för att           förebygga, bibehålla samt utveckla                         funktionsförmågan hos brukaren                              utifrån ett omsorgspedagogiskt perspektiv.          

Målsättningen är att uppnå bästa möjliga                funktionsförmåga samt livskvalitet för brukaren.                                          

Ledsagaren assistans samarbetar med vården,     skolan och omsorgen med syfte att kvalitetssäkra assistansen till personer med hjärnskador och        funktionshinder.                                                     

Reglerat av lagar och förordningar som LSS, LASS, HSL, SOU 99/2000:79 bemötandeutredningen.                     

 

 

Ledsagaren bedriver

verksamhet för brukare

som beviljats assistans genom

LSS och LASS.

 

Vi riktar oss till personer som inte kan företräda sig själva och erbjuder ställföreträdaren, den

god mannen eller förmyndaren våra tjänster. 

 

Vi hjälper dig med

Ansökningar

Arbetsledning

Administration och löner genom

ett assistent garantavtal.

 

Vi hjälper dig analysera den sensoriska problematiken hos brukaren.

 

Vi kan även hjälpa dig med myndighets kontakt samt ansökan av omsorgs- pedagogiska insatser hos kommunen eller landstinget för brukarens räkning.

 

Vi tillämpar bland annat

Tomatismetoden

www.tomatis.se

Taktil stimulation

www.beroring.se *

i den sensoriska träningen och kvalitetssäkringsarbetet.

 

Som assistent erbjuds du Kollektivavtal

Kompetensutveckling * Individuell lönesättning  Pensionsplan hos KP.

 

Vi jobbar med förebyggande frisk och personalhälsovård. 

 

Vill du veta mer kontakta oss

info@ledsagaren.se           

 

Vi är anslutna till KFO

 

 

Välkommen till Ledsagaren Assistans

 

"Brukaren i centrum"   Ett kvalitetsbegrepp för oss.

 

Vi är ett familjeaktiebolag som bildats med syfte att kvalitetssäkra assistansen till funktionshindrade och hjärnskadade.

För att kvalitetssäkra verksamheten måste vi som ansvariga verksamhetsledare och assistenter anpassa vårt bemötande och förhållningssätt till varje enskild individs egna förutsättningar samt begränsningar.

 

Vi måste även medvetandegöra oss om den individuella sensoriska problematiken hos den brukare vi arbetar med.

Vi tillämpar en kunskaps och gemensamhetsplattform som utgår från barnneuropsykiatrin. Kvalitetssäkringen dokumenteras av arbetslaget kring brukaren genom verksamhetsplanen.

 

Verksamhetsplanen bearbetas och revideras kontinuerligt. Rutiner, kort och långsiktiga målsättningar utarbetas och utvärderas av arbetsledaren tillsammans med förmyndare/god man/företrädare för brukaren. Samarbete sker med habilitering och huvudmän inom vården, skolan och omsorgen men framförallt med assistenterna som utför det dagliga arbetet med brukaren.

 

Vi i Ledsagaren assistans arbetar med att skapa förutsättningar för ett medvetet bemötande samt förhållningssätt till varje enskild brukares individuella sensoriska problematik. 

 

Den yttersta målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för delaktighet, självständighet, integritet och valfrihet för brukaren. Genom integrering eller inkludering inom samhällets vård, skola och omsorg utifrån den hjärnskadades egna villkor. Vilket skapas i ett anpassat bemötande samt förhållningssätt till individuell sensoriskt problematik.

 

Värderingar som förverkligas genom individuella anpassningar, kompetens samt medvetenhet hos arbetsledare och personliga assistenter om den sensoriska problematiken hos varje enskild brukare. Arbetslaget samarbetar för gemensamma målsättningar genom verksamhetsplanen. Ledsagaren fokuserar på brukaren i centrum. 

 

Utvärderingar, uppföljningar och verksamhetsplanen 

bearbetas kontinuerligt genom regelbundna personalmöten.  

Verksamhetsplanen och kvalitetssäkringen realiseras genom att tillföra kunskaper och resurser anpassat till brukarens individuella sensoriska problematik i samarbete med vården, skolan och omsorgen i den kommun du bor i.

 

Vi tillämpar sensorisk träning utifrån ett omsorgspedagogiskt perspektiv för att realisera en bättre livskvalitet för brukare med hjärnskador och funktionshinder. 

 

Vill du veta mer...

 

Logg in http://212.247.113.247/ledsagarassistans

Copyright ® 2009 Ledsagaren Assistans i Sverige AB

                   Ledsagaren Assistans i Sverige AB 

Hjärnskadades & Funktionshindrades assistanssamordnare